Hagfors Järnverk-Uddeholms AB

Världens största industriföretag
Grunden till Uddeholmsbolaget lades år 1668 då landshövding Harald Posse anlade ett säteri vid gården Ufve (vid nuvarande Uddeholm) samt gav i uppdrag åt Johan Gustafsson-Karlström att anlägga en hammare och hytta i dess närhet. I Stjärnsfors uppförde han då en stångjärnshammare och en mulltimmerhytta. Grunden var därmed lagd till vad som senare skulle bli världens största industriföretag - Uddeholmsbolaget.

Uddeholmsbolagets äldre historia kan (och brukar delvis) oftast delas in i fem stora tidsperioder åren 1668-1746, 1746-1830, 1830-1870, 1870-1978 och tiden efter år 1978.

Den första tidsperioden: Grundläggningens tid, som sträcker sig från 1668-, då säteriet Uddeholm bildades och den första stångjärnshammaren byggdes, till år 1746, då Bengt Gustaf Geijer avled, vilken på grund av sin verksamhet väl kan kallas Uddeholmsverkens andra grundläggare. Genom sitt testamentariska förordnande förberedde B G Geijer ett nytt skede.

Den andra tidsperioden: Genom det släktbolag som bildades av B G Geijer har denna tidsperiod sin egendomlighet, och går fram till tiden omkring år 1830, då förhållandena nödvändiggjorde nya former, och främmande kapital åtminstone delvis förändrade karaktären av Geijers skapelse.

Den tredje tidsperioden: Denna tidsperiod pågår sedan till stiftande av Uddeholms aktiebolag år 1870, då en ny era (den fjärde) inleddes, som alldeles bröt ned de gamla traditionerna och genom en fullt modern organisation möjliggjorde en förut ej anad utveckling.

Den fjärde tidsperioden: Påbörjades år 1870 då Uddeholmsverken ombildades till Uddeholm Aktiebolag.

Den femte och förmodligen sista tidsperioden kan räknas från år 1978. Uddeholmsbolaget började då sälja av olika delar och förlorade därmed sin starka värmländska ägarbild. Uddeholms verksamhet inom stålområdet var nu begränsad till Hagfors och från årsskiftet 83/84 bildades Uddeholm Tooling AB som ett dotterbolag i Uddeholms AB. Slutligen går Österrikiska Böhler in som huvudägare i Uddeholms AB 1991.

För att få mer information om Hagfors Järnverk besök gärna Hagfors Minnesmuseum, Uvedvägen 7, 683 30 Hagfors tel: 0563-151 20
INFO
Plats
Arrangör
Uddeholm AB
683 30 Hagfors
info@uddeholm.com
Namn
Hagfors Järnverk
Adress
Uvedsvägen
15
683 33 Hagfors
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Ligger centralt i Hagfors.
Vägbeskrivning
Mitt i centrala Hagfors. Skyltat.
Tillbaka
Hagfors
Besök hemsida
Boka
Guide