Klarälven

Klarälven är Värmlands "pulsåder". Älven rinner från Härjedalens fjälltrakter i norr, ända till Karlstad i söder.
Klarälven är den sydligaste av våra stora nordsvenska älvar. Den rinner upp i Härjedalens fjälltrakter, passerar sjön Rogen, överskrider gränsen mot Norge och flyter där genom sjöarna Femunden och Isteren, fortsätter söderut och återkommer till svenskt område i nordligaste Värmland. Älven flyter sedan som en pulsåder genom hela landskapet, från Långflon i norr till Karlstad i söder.

Genom sitt centrala läge och sin mäktighet har Klarälven fått en dominerade betydelse för värmländskt näringsliv. Förr utgjorde sjöar och vattendrag de naturliga kommunikationsleder, så folk spreds till allt avlägsnare trakter. Trots att man endast känner till några få stenåldersfynd i nordligaste Värmland, antar man, att de första kolonisterna har följt älven mot norr, och den första byn byggdes.
- - -

Med den mäktiga expansionen av den värmländska järnbruksbygden från mitten av 1600-talet fick vattensystemen en ny betydelse. Små hammarsmedjor, stångjärnbruk och så småningom också manufakturverk anlades vid lämpliga vattenfall, där samtidigt tillgången på skog var riklig. Det var främst de små vattenfallen, som kunde utnyttjas, och inom Klarälvens vattenområde blev bygden kring Uvån ett centrum för järnhanteringen. Men också i avlägsna trakter med till synes alltför ogynnsamma betingelser växte små bruk upp. I Övre Klarälvsdalen byggde t. ex. Uddeholmsbolaget på 1830-talet de små bruken Halgå, Femtå och Likanå vid forsar i Klarälvens biflöden. Klarälven blev nu en viktig kommunikationsled för transport av tackjärn, stångjärn och träkol. Men i längden var läget alltför ogynnsamt ur transportsynpunkt. Med den begynnande järnbruksdöden försvann dessa bruk jämte många andra runt om i Värmland.

Vid denna tidpunkt, senare delen av 1800-talet, hade Klarälven redan fått en annan betydelsefull funktion. Timmerflottningen började bli allt viktigare, och i våra dagar är Klarälven en av landets främsta flottleder.
Klarälvens roll för det värmländska näringslivet ligger dock främst inom kraftproduktionen. En mängd forsar och fall både i huvudälven och i biflödena har redan byggts ut och ger därmed ett viktigt bidrag till den industriella utvecklingen.
INFO
Plats
Arrangör
Hagfors Turistinformation
Dalavägen 10
683 80 Hagfors
056318750
Namn
Klarälven i Hagfors Kommun
Adress
BYN
6
683 61 Ekshärad
Kommun: Hagfors
Beskrivning
Klarälven är omkring 460 kilometer lång. Nästan 300 kilometer av floden är belägen i Sverige, främst i Värmland, men även i viss mån i Härjedalen. Efter inflödet i Sverige i nordligaste Värmland följer Klarälven en rak sprickdal söderut, Klarälvdalen, där den bildar imponerande meanderbågar på en sträcka av 90 kilometer. Vid Edebäck har dalgången fyllts igen av stora isälvsavlagringar, och Klarälven har tvingats in i en ny västligare fåra med flera vattenfall och forsar.
Tillbaka
Ekshärad
Klarälven
Natursevärdheter